%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%9c-%d7%90%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c

מציאה באשדוד!!! קרקע לבניה עתידית, טאבו פרטי

מגרשים למכירה באשדוד

עסקת השנה!

זכות ל 3 דירות בנות 5 חד'

יחידות אחרונות בהחלט

מחיר מבוקש עבור הקרקע הינו 298,000 ש"ח כולל מע"מ

יוסי עייני

052-3777798

%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%9c-%d7%90%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c